Ślad węglowy – Carbon Footprint

[fluid][html ]

Czym właściwie jest ślad węglowy?

Mianem „śladu węglowego” (carbon footprint) określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery podczas pełnego cyklu życia produktu/usługi.

W jakim celu wylicza się ślad węglowy?

Wymagania rynku wymuszają na przedsiębiorcach z całego świata (w tym także w Polsce) działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z firmami międzynarodowymi, mają obowiązek obliczać ślad węglowy dla swojej działalności i/lub produktów.

W Polsce na chwilę obecną nie ma obowiązku wyliczania śladu węglowego. Większość przedsiębiorców dowiaduje się o nim dopiero w chwili gdy chce wziąć udział w przetargu, a w zapytaniu ofertowym zachodnich kontrahentów widnieje zapytanie o wskaźnik śladu węglowego produktu. Wówczas Polska spółka musi policzyć wartość śladu węglowego produktu. W wielu Brytyjskich firmach wartość śladu węglowego danego produktu jest bardziej istotna niż jego cena.

Ważnym powodem, dla którego istotne jest wyliczanie śladu węglowego jest konieczność raportowania do międzynarodowej charytatywnej organizacji non-profit CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project), która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm i miast w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. Stworzyła ona system w postaci wszechstronnego zbioru samodzielnie zgłaszanych danych, które umożliwiają mierzenie i zarządzanie wpływem na środowisko, a także podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących działań w dziedzinie klimatu. Dla niektórych organizacji powodem, dla którego wyliczają ślad węglowy będzie również raportowanie do CSR czyli Społecznej Odpowiedzialność Biznesu oraz raportowanie pozafinansowe.

Jak obliczyć ślad węglowy?

Aby wymiernie określić emisję gazów szklarniowych podczas cyklu życia produktu czy też przedsiębiorstwa, należy opracować jednorodny system, stosowany przez wszystkich, którzy zdecydowali się na obliczanie śladu węglowego.

W Polsce najpowszechniejszym systemem obliczania śladu węglowego jest „Publicly Available Specification 2050” (PAS 2050). Została ona opracowana na bazie konsultacji branżowych przez British Standards Institute (BSI). Specyfikacja PAS 2050 określa wymagania dotyczące oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług w oparciu o kluczowe techniki i zasady oceny cyklu życia. Wykorzystywana jest przez BSI do aktualizacji ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wszelkich towarów i usług, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. Umożliwia ona zmierzenie wpływu działalności produktów i usług danego przedsiębiorstwa na środowisko oraz zmierzenie emisji gazów szklarniowych w ich cyklu życia. Specyfikacja PAS 2050 opiera się w głównej mierze na normach ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe; Ocena cyklu życia; Zasady i struktura) oraz ISO 14044 (Zarządzanie środowiskowe, Ocena cyklu życia; Wymagania i wytyczne).

Można również zastosować wytyczne standardu GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard.

Decyzja dotycząca standardu wynika z indywidualnej decyzji każdej organizacji.

Weryfikacja

Jednostka akredytowana na podstawie przeprowadzonego auditu wystawia oświadczenie weryfikacyjne.

Na podstawie czego przebiega weryfikacja

Zweryfikowane zgodnie z normą ISO 14064-3 obliczenia śladu węglowego, pozwalają posługiwać się wynikami, które mają uznanie na całym świecie – zarówno dla partnerów biznesowych jak i dla świadomych konsumentów.

Cel weryfikacji

Celem weryfikacji jest zapewnienie użytkownikom pewności, że uzyskane informacje osiągnęły pewien stopień dokładności i niski margines błędu umożliwiający im podejmowanie decyzji z rozsądnym stopniem zaufania.

Na czym polega weryfikacja

  1. Sprawdzenia istnienia solidnego systemu zarządzania danymi w celu wspierania identyfikacji, pomiaru i raportowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych. System jest sprawdzany w celu, czy jest w stanie dostarczyć kompletnych i dokładnych informacji.
  2. Sprawdzenie czy informacje w raportach dotyczących emisji gazów cieplarnianych są kompletne i dokładne (w granicach istotności), tak aby raport był wiarygodny. Weryfikacja danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych poprzez analizę danych i sprawdzenie obliczeń, w celu ustalenia, czy są braki w danych lub błędy w sposobie raportowania danych.

Korzyści weryfikacji

  1. Otrzymanie oświadczenia weryfikacyjnego od uznanej jednostki – niezależnej strony trzeciej.
  2. Pozytywny wpływ na wizerunek i reputację przedsiębiorstwa, poprzez dążenie do najlepszej jakości.
  3. Konkretne zalecenia dotyczące usprawnienia raportowania, zbierania danych i wykonywania obliczeń.
  4. Potwierdzenie wyniku emisji GHG zgodne z odpowiednim, międzynarodowym standardem.
  5. Identyfikacja mocnych i słabych stron – wskazanie miejsc, które wymagają poprawy.
  6. Gwarancja dla wszystkich interesariuszy – co do dokładności i kompletności dostarczanych przez Twoją firmę informacji.
  7. Zdobywanie przewagi rynkowej nad konkurencją – w perspektywie kilku lat CFP stanie się wymaganiem w związku z dążeniem do tzw. neutralności klimatycznej w roku 2050

[/html][/fluid]